Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 6(2017) Trang: 91 - 100
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học

Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần ứng dụng chỉ thị sinh học trong quản lí môi trường nước. Kết quả nghiên cứu ghi nhận 62 loài thuộc bốn ngành tảo trong các kênh khảo sát, và tất cả các kênh có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Kết quả phân tích PCA cho thấy các thông số tính chất hóa lí nước và thành phần phiêu sinh thực vật tương quan có ý nghĩa. Các chỉ tiêu chất lượng nước và phiêu sinh thực vật ở các thủy vực được phân loại thành hai mức ô nhiễm. Ngành Euglenophyta chiếm tỉ lệ cao nhất về số lượng loài (45,16%) tiếp theo là ngành Chlorophyta, Bacillariophyta và ngành Cyanophyta là thấp nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...