Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 8(81)(2017) Trang: 61-66
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của mùa vụ trồng (mùa nắng và mùa mưa) và thời gian thu hoạch (30, 45, 60, 75 và 90 ngày sau khi trồng) đến các thành phần chống oxy hóa (các hợp chất có hoạt tính sinh học và khả năng chống oxy hóa của dịch trích ly ethanol) của cây thuốc dòi được trồng ở Khu thực nghiệm, Trường Đại học An Giang. Kết quả cho thấy, giá trị trung bình các hợp chất anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin và hoạt động chống oxy hóa của cây thuốc dòi được trồng trong mùa nắng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P £ 0,05) so với mùa mưa. Hàm lượng anthcyanin đạt giá trị cao nhất khi cây thuốc dòi ở 30 ngày tuổi (60,53 ± 0,94 và 40,81 ± 0,31 mg CE/100 g FW, lần lượt cho mùa nắng và mùa mưa). Trong khi đó, hàm lượng flavonoid và tannin đạt giá trị cao nhất ở 45 ngày tuổi (2,46 ± 0,11 và 2,12 ± 0,02 mg QE/g FW; 4,09 ± 0,07 và 3,85 ± 0,10 mgTAE/g FW, lần lượt cho 2 vụ nắng và mưa). Hàm lượng polyphenol tìm thấy cao nhất ở 60 ngày tuổi (6,24 ± 0,32 mg GAE/g FW) trong mùa nắng và 45 ngày tuổi (4,55 ± 0,19 mg GAE/g FW) trong mùa mưa. Tại những thời gian tối ưu này, các chỉ số thu được đều có sự khác biệt thống kê (P £ 0,05) so với các thời gian sinh trưởng khác. Hoạt động chống oxy hóa thông qua chỉ số chống oxy hóa (AAI), năng lực khử sắt (FRAP) và khả năng khử gốc tự do (DPPH) của dịch trích ly ethanol từ cây thuốc dòi cũng thu được giá trị cao nhất ở 60 và 45 ngày tuổi lần lượt cho mùa nắng và mùa mưa.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...