Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 3+4 - 2014(2014) Trang: 141-147
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiên trên 5 giống cỏ họ Hòa Thảo là cỏ sả (Panicum maximum, cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ lông tây (Brachiaria mutica), cỏ ruzi (Brachiaria ruziziensis) và cỏ paspalum (Paspalum atratum), cây trồng không áp dụng phân bón hóa họ. Đề tài áp dụng hệ thống Carbohydrate và Protein thuần của Cornell, protein được phân chia ra làm 5 thành phần là  A, B1, B2, B3 và C và carbohydrate làm 4 thành phần là A, B1, B2 và C. Tỉ lệ tiêu hóa của chất hữu cơ (IVOMD) và protein (IVCPD) được xác định bằng phương pháp in vitro. Hàm lượng carbohydrate tổng số của các giống cỏ trung bình là 74,84%, trong đó thành phần A, B1, B2 và C lần lượt là 17,63; 8,42; 61,61 và 12,35% tổng số carbohydrate. Hàm lượng protein của cỏ trung bình là 9,4% trong đó thành phần A, B1, B2, B3 và C lần lượt là 3,12; 0,35; 4,23; 1,82 và 0,48% protein thô. Các thành phần protein và carbohydrate có thể được áp dụng đế ước tính IVOMD và IVCPD cho cây thức ăn họ Hòa thảo.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...