Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 52(2014) Trang: 118-124
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Slaughter wastewater usually contains high concertrations of organic matter, animals fats, pathogenic microorganisms. Although many slaughterhouses apply way to use biogas tanks for waste treatment, wastewater still has high concentrations of pollutants, therefor it can not be discharged directly to the environtment. The objecttives of this study was to evaluate the effectivesness an potential of water lettuce (Pistia stratiotes L.) in removing nitrogen (N) and phosphorus (P) from wastewater of slaughterhouse. The experiment was conducted in the slaughterhouse of Can Tho City with 6 treatments including 3 levels of dilution of wastewater after biogas process (diluted 95%, 90%, 80%) and 3 replications. The result showed that the water quality was improved through indicators: pH, EC, DO, COD, TN and TP. Effect of water lettuce for wastewater treatment was highest with 80% dilution. The removal efficiency of treatment with Pistia stratiotes L.in the experiment was 67.3% COD, 78.6% COD, 78.6% TN, 64.1% TP. Pistia stratiotes L. adapted and growed well in slaughter waste water through the increasing of biomass. The growth of shoots was 21.3 shoots/m2/day to 42 shoots/m2/day. After 60 days, biomass of water lettuce increased 3 - 12 times. The ability to uptake nitrogen, phosphorus in the wastewater treatment 80% dilution was 15.12 g N/m2/year; 2.21  g P/m2/year. Using Pistia stratiotes L. to treat pollution of wastewater form slaughter-house after biogas tanks, in an effective and propective way. The rapid development of Pistia stratiotes L. create biomass can be picked up to make animal feed or fertilizer.

Keywords: biomas, dilution, slaughter waste water, Pistia stratiotes L., uptake, wastewater, treatment.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...