Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 5(2014) Trang: 53-59
Tạp chí: Nghề Luật
Liên kết:

Không giống như các quyền sử dụng khác, quyền sử dụng đất là một quyền về tài sản đặc thù. Tính chất đặc thù này được thể hiện thông qua các quy định về quyền sử dụng đất và các giao dịch phát sinh từ quyền sử dụng đất như là: quyền chuyển nhượng, thế chấp? Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định bổ sung những điểm bất cập liên quan đến tình trạng quy hoạch kéo dài quá ba năm, song trong một số trường hợp nhất định, việc kéo dài quy hoạch của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tác nhân chính yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Trong điều kiện đó, các quy định pháp luật chưa có những hướng dẫn chi tiết về quyền và nghĩa vụ trong trường hợp người có đất thế chấp rơi vào quy hoạch. Mặt khác, các văn bản của các bộ, ngành có những điểm còn chưa thống nhất với nhau. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn phân tích thêm thực trạng, khó khăn trong hai trường hợp: (1) người có quyền sử dụng đất đang thế chấp nhưng rơi vào diện quy hoạch; (2) người có đất rơi vào quy hoạch gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền về chuyển nhượng, thế chấp.  

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...