Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được bố trí theo thể thức thức số hai nhân tố. Thí nghiệm 1 gồm 2 dòng dưa hấu tứ bội và 3 nồng độ BA (0; 0,5 và 1 mg/l). Thí nghiệm 2 gồm 2 chất auxin là NAA ở 3 nồng độ (0; 0,5 và 1 mg/l) và IBA (0 và 1 mg/l), 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 4 mẫu. Kết quả thí nghiệm cho thấy môi trường MS bổ sung BA 0,5-1 mg/l thích hợp cho sự tạo chồi từ chồi đỉnh. Dòng dưa hấu tứ bội TB4 cho số chồi cao hơn TB3. Môi trường MS bổ sung IBA 1 mg/l cho số rễ cao nhất (9-13 rễ) sau 3 tuần nuôi cấy.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...