Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12(2014) Trang: 62-69
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Qua đánh giá sơ bộ khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) của 233 chủng vi khuẩn Bacillus phân lập trên ruộng lúa ở tỉnh Hậu Giang, 34 chủng Bacillus có bán kính vô khuẩn từ 3,0-7 mm, được chọn để đánh giá khả năng đối kháng với ba chủng vi khuẩn gây bệnh Xoo-CT5, Xoo-PH4 và Xoo-CT2. Từ kết quả đánh giá trong điều kiện in vitro, bốn chủng vi khuẩn Bacillus PH2.1t, PH2.6t, PH10.6et và PH20.14t, được tuyển chọn trong đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện nhà lưới. Kết quả ghi nhận cả bốn chủng đều có hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa với hiệu lực đạt 66,1-76,1% khi được xử lý vào một ngày trước và một ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Khảo sát cơ nguyên cho thấy tính đối kháng với Xoo có liên quan đến khả năng tạo siderophore, và / hoặc protease của các chủng Bacillus nầy.
Từ khóa: Đối kháng, Bacillus, bệnh cháy bìa lá lúa, phòng trừ sinh học

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...