Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 14(2014) Trang: 50-54
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

The aimed of this study was to examine the effective of antagonistic actinomycetes isolates in prevention of Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) caused bacterial blight disease on rice and determine the characteristic of some actinomycetes isolates. One hundred and sixteen actinomycetes isolates were collected from rice field in some provinces of Mekong delta that were determined antagonistic ability against Xoo. The results showed that, 23 of 216 isolates in total have ability against Xoo. Determination antagonistic ability of 23 actinomycetes isolates in controlling Xoo with five replications, the results showed that 4 isolates HG3, HG37, ST12 and VL10 have high antagonistic ability with radiuses of inhibition zones reaches 6.30 mm, 6.60 mm, 5.20 mm and 6.14 mm, respectively at 2 days after inoculation. In addition, cellulase activity assay on CMCmedium found that 4 actinomycetes isolates HG3, HG37, ST12 and VL10 have expressed the cellulolytic activity, with the cellulose lyses halo from 12.2 mm to 13.5 mm at 6 days after testing.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...