Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12(2014) Trang: 128-133
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

ở gà, gen Neuropeptide Y (NPY) nằm trên nhiễm sắc thể số 2, bao gồm 4 exon và 3 intron, trong đó vị trí đa hình NPY/DraI (thêm/mất 4 nucleotide) được cho là có liên quan đến khả năng sinh sản. Thí nghiệm hiện tại được tiến hành để xác định tần số xuất hiện của đa hình này và phân tích ảnh hưởng của kiểu gen đến năng suất sinh sản của gà Nòi. Tổng cộng 147 gà Nòi, trong đó 130 mái và 17 trống được sử dụng trong thí nghiệm. Gà được nuôi theo phương thức cá thể để theo dõi các chỉ tiêu về khả năng đẻ trứng và ấp nở trong 20 tuần đẻ (từ 28-47 tuần tuổi). Kiểu gen của gà thí nghiệm được xác định bằng phương pháp giải trình tự và PCR-RFLP. Kết quả cho thấy, có 2 alen D và I trong quần thể gà thí nghiệm với tần số kiểu gen DD, ID và II lần lượt là 0,36; 0,42 và 0,22. Các chỉ tiêu về tỷ lệ trứng không đạt, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở không bị ảnh hưởng bởi kiểu gen. Tuy nhiên, gà mang kiểu gen DD có khối lượng trứng (44,4 g/quả) và năng suất trứng (50,9 quả/20 tuần đẻ) cao hơn gà với kiểu gen II (42,1 g/quả và 38,9 quả/20 tuần đẻ) ...

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...