Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 49(2014) Trang: 23-34
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Two experiments were carried out to determine optimal metabolizable energy (ME) level for Guinea fowl from 5 to 14 weeks of age. The first experiment was conducted on 150 birds at 5 weeks of age (experimental period from 5 to 8 weeks of age) and the second one was conducted on 150 birds at 9 weeks of age (experimental period from 9 to 14 weeks of age). Birds in each treatment were selected in the the same breed, sex, initial weight and take care conditions. Diet nutrient density of amino acids and others met NRC (1994) recommennded and similar to treatments. Feed was fed ad libitium in pellet by long trough. Drinking water provided by semi automatic nipple drinker. Both experiments were completely designed at random with five treatments and three replications. The treatments in the first experiment were ME levels of 2800, 2900, 3000, 3100 and 3200 kcal/kg dry matter (DM), respectively, and in the second experiment were ME levels of 2900, 3000, 3100, 3200 and 3.300 kcal/kg DM, respectively. The results showed that the dietary ME levels of 3100 and 3200 kcal/kgDM were optimal for guinea fowl from 5 to 8 weeks of age and from 9 to 14 weeks of age, respectively in weight gain, feed conversion ratio and carcass quality.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...