Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 49-58
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Effects of supplementation of different levels of copra meal in diets on reproductive performance
for Californian rabbits

An experiment was carried out on 30 Californian does, the rabbits were allocated into a completely randomized design of 5 treatments and 3 replications. The treatments were supplementation of copra meal at levels of 10, 15, 20, 25 and 30 g in diets in order to evaluate effects of copra meal supplement on reproductive performance of does. The results showed that in Litter1, litter size at birth, litter weight at birth, number of rabbit at weaning increased with increasing of copra meal in the diets, the higher values were found in the BDD20 and BDD25 treatments (Plevel of 20 g/doe/day had better reproductive performance and gave higher profit. In comparison between 2 litters showed that there was increase of litter sizes at birth and milk productivity in Litter 2 as compared those in Litter 1. 

Key words: Californian, copra meal, doe, reproductive performace

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...