Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Mineral nutrition of nitrogen, phosphorus and potassium in mung bean from arenosols, lixisols and ferralsols under the greenhouse condition

Từ khóa:

đậu xanh, đất cát, đất nâu đỏ, đất nâu vàng, hấp thu NPK và kỹ thuật lô khuyết

Keywords:

Mung bean, Arenosols, Lixisols, Ferralsols, NPK uptake and omission technique

ABSTRACT

Objectives of this study were to determine NPK removals and evaluate the yield response of mung bean in three soil types based on the omission technique. A 22 factorial experiment in a completely randomized design including four fertilizer treatments (NPK, NP, NK and PK) and three soil types (Arenosols, Lixisols and Ferralsols) was conducted in the greenhouse of College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University. Results showed that the grain contents (%) of NPK were ranked following the order of Lixisols (3.50, 0.17 & 0.31%), Arenosols (3.88, 0.18 & 0.36%) and Ferralsols (3.35, 0.16 & 0.35%) in NPK treatment. The grain yields of mung bean in NPK treatment were 7.24, 8.43 and 5.97 g/pot in Arenosols, Lixisols and Ferralsols, respectively. Along with the grain yield in these soil types, NPK uptakes per pot of mung bean fluctuated in 302 - 495 mgN, 15 - 27 mgP2O5 and 50 ? 90 mgK2O. Based on yield response of mung bean in the omission treatments of nutrients, results showed that no nitrogen and phosphorus application gave the lowest yield in all soil types, but no potassium fertilization lead to the lowest yield in Arenosols and Ferralsols. Yield responses of NPK fertilizer were 2.60 ? 3.40 g/plot, 0.93 ? 1.55 g/plot and 0.50 ? 1.99 g/plot, respectively.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hấp thu NPK và đánh giá đáp ứng năng suất hạt đậu xanh ba loại đất dựa trên kỹ thuật lô khuyết. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) trên ba loại đất (đất cát, đất nâu vàng và đất nâu đỏ) được thực hiện ở nhà lưới khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng ? Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng dưỡng chất trong hạt đậu xanh khi bón đủ NPK trên ba loại đất được sắp xếp theo thứ tự là đất nâu vàng (3,50; 0,17; 0,31%), đất cát (3,88; 0,18; 0,36%) và đất nâu đỏ (3,35; 0,16; 0,35%). Năng suất hạt đậu xanh ở nghiệm thức bón đủ NPK trên đất cát, đất nâu vàng và đất nâu đỏ được xếp theo thứ tự là 7,24; 8,43 và 5,97 g/chậu. Cùng với năng suất hạt đạt được trên ba loại đất này, hấp thu dưỡng chất trên chậu của cây đậu xanh theo thứ tự NPK là: 302 - 495 mgN, 15 - 27 mgP2O5 và 50 ? 90 mgK2O. Dựa trên sự đáp ứng năng suất của đậu xanh trên các nghiệm thức bón khuyết dưỡng chất cho thấy không bón đạm, lân đưa đến năng suất thấp trên cả ba loại đất, nhưng không bón kali chỉ đưa đến năng suất thấp trên đất cát và đất nâu đỏ. Đáp ứng năng suất của phân NPK là 2,60 ? 3,40 g/chậu, 0,93 ? 1,55 g/chậu, 0,50 ? 1,99 g/chậu, theo thứ tự.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...