Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 08/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Morphological and physicochemical properties of acid sulfate soil profiles cultivated pineapple in Vi Thanh city, Hau Giang province

Từ khóa:

Đất phèn, hình thái đất, hóa học đất, khóm

Keywords:

Acid sulfate soil, pineapple, soil chemistry, soil morphology

ABSTRACT

The research was to evaluate the presence of sulfuric horizon, sulfidic materials (SM) and soil fertility to plan the proper fertilizer application. Soil morphological characteristics were directly described in the field, and soil samples from original horizons were collected to analyze the physicochemical parameters. The results showed that soil profiles from Tan Tien site were classified as active acid sulfate soil (ASS) with shallow presence of SM at 35-70 cm, and potential ASS with shallow presence of SM at deeper 30-75 cm while profiles from Hoa Tien location were categorized as potential ASS with deep presence of SM. For parameters of soil chemistry, surface soil pHKCl was lower than 4.0. Concentration of Al3+ and Fe2+ toxicity was lower than 5.0 meq Al3+ 100 g-1 and 10 mg kg-1, respectively. Besides, total nitrogen was evaluated at medium level, and total phosphorus at low threshold, with 0.41 – 0.55% and 0.008 – 0.058%, respectively. Concentration of available ammonium and soluble phosphorus in top soil layer was 75.5 – 186.7 mg NH4+ kg-1 and 38.0 – 45.6 mg P kg-1. However, soil phosphorus fractions of aluminum and ferrous phosphorus possess high concentration (76.0 – 188.6 and 18.5 – 42.1 mg P kg-1) on top soil surface. For soil physical characteristic as soil texture was determined as clay and silty clay. In general, fertility of ASS cultivated pineapple is low based on morphological and physicochemical properties.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự xuất hiện tầng phèn, vật liệu sinh phèn và độ phì nhiêu đất để hướng đến cung cấp dưỡng chất phù hợp cho cây khóm tại Vị Thanh. Đặc tính hình thái đất mô tả ở đồng ruộng và mẫu đất thu theo tầng phát sinh để phân tích đặc tính hóa, lý. Mô tả hình thái cho thấy hai phẫu diện đất tại Tân Tiến thuộc đất phèn hoạt động nông (35-70 cm) và tiềm tàng nông (30-75 cm) trong khi hai phẫu diện đất tại Hỏa Tiến thuộc đất phèn tiềm tàng, với vật liệu sinh phèn xuất hiện sâu (>75 cm). pHKCl đất tầng canh tác thấp (< 4,0). Hàm lượng độc chất Al3+ < 5 meq 100 g-1 và Fe2+ <10 mg kg-1. Ngoài ra, tầng đất mặt có hàm lượng đạm, lân ở mức trung bình và nghèo, với 0,41- 0,55% và 0,008-0,058%, theo thứ tự. Hàm lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu ở các tầng đất 75,5-186,7 mg NH4+ kg-1 và 38,0-45,6 mg P kg-1. Tuy nhiên, thành phần lân nhôm và lân sắt cao (76,0-188,6 và 18,5-42,1 mg P kg-1) ở tầng đất mặt. Sa cấu đất được phân loại là đất sét hay sét pha thịt. Kết quả đặc tính hình thái và hóa học đất cho thấy đất canh tác khóm có độ phì nhiêu thấp.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Khương, Lê Lý Vũ Vi, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc, Lê Phước Toàn, Phan Chí Nguyện, Trần Chí Nhân và Lý Ngọc Thanh Xuân, 2020. Đặc tính hình thái và hóa, lý của phẫu diện đất phèn canh tác khóm tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 88-97.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...