Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (2021) Trang: 31-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quốc Tế AGU
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định (i) ảnh hưởng của bón NPK và mật độ lên sinh trưởng, năng suất mía, hiệu quả nông học của phân NPK và khả năng cung cấp dưỡng chất của đất (ii) Xác định mật độ trồng thích hợp cho năng suất cao trên đất phèn canh tác mía ở Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, trong đó nhân tố kỹ thuật lô khuyết (A) bao gồm NPK, NP, NK, PK và nhân tố mật độ (B) gồm: 8, 6, 4 hom/m2 được thực hiện trên đất phèn, với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 80 m2. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón N làm tăng chiều cao, đường kính và năng suất mía đường. Ở mật độ trồng 8 hom/m2 làm tăng chiều cao và số chồi nhưng làm giảm đường kính so với 4 hom/m2. Không bón N, P và K đưa đến năng suất thấp hơn so với bón đầy đủ từng loại dưỡng chất này. Hiệu quả nông học của phân NPK dao động 108 -154 kg mía/kg đạm, 88 -131 kg mía/kg P2O5 và 43 -76 kg mía/kg K2O trên đất phèn trồng mía. Năng suất mía đạt cao ở mật độ trồng 6 hom/m2 trên đất phèn canh tác mía ở Long Mỹ - Hậu Giang.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...