Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định hiệu quả của ba chế phẩm vi sinh đến sinh trưởng và năng suất bắp lai trồng trên đất phù sa không được bồi thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 13 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một chậu. Các nghiệm thức bao gồm (i) 100% N, (ii) 85% N, (iii) 70% N, (iv) 55% N, (v) 85% N + CPVS-BL-1, (vi) 70% N + CPVS-BL-1, (vii) 55% N+ CPVS-BL-1, (viii) 85% N + CPVS-BL-2, (ix) 70% N + CPVS-BL-2, (x) 55% N+ CPVS-BL-2, (xi) 85% N + CPVS-BL-3, (xii) 70% N + CPVS-BL-3 và (xiii) 55% N+ CPVS-BL-3. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung chế phẩm vi sinh CPVS-BL-1, CPVS-BL-2, CPVS-BL-3 giúp cải thiện chiều cao và đường kính cây bắp lai trong trường hợp giảm 15% phân đạm vô cơ so với khuyến cáo. Nghiệm thức bón 85% N kết hợp chế phẩm vi sinh (CPVS-BL-1, CPVS-BL-2 hoặc CPVS-BL-3) đều góp phần tăng chiều dài trái, số hạt trên hàng và dẫn đến tăng năng suất hạt bắp lai so với bón 100% phân đạm vô cơ theo khuyến cáo. Năng suất của bón 85% N kết hợp CPVS-1, CPVS-2, hoặc CPVS-3 dao động 64,7-68,0 g chậu-1 trong khi năng suất hạt bắp của nghiệm thức bón 100% đạm đạt 64,1 g chậu-1.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...