Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2021) Trang: 58-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là: (i) Xác định ảnh hưởng của phân NPK đến sinh trưởng,năng suất và hấp thu NPK của cây vừng đen; (ii) Đánh giá khả năng cung cấp dưỡng chấ tbản địa của đất.Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm bốn nghiệm thức:(i) Bón đầy đủ N, P, K, (ii) Bón khuyết kali (iii) Bón khuyết lân,(iv) Bón khuyết đạm,với 4 lặp lại trên mỗi nghiệm thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy đáp ứng năng suất của bón đạm, lân và kali được xác định là 53,3; 7,63 và 10,7 gm-2.Bón đạm giúp tăng năng suất hạt vừng thông qua tăng số trái trên cây. Ngoài ra, bó nlân hoặc kali chỉ tăng chiều cao cây, nhưng chưa tăng năng suất vừng.Lượng hấp thu N,P,K ở nghiệm thức bón đầyđủ đạm,lân và kali lần lượt là 3,76; 1,54 và 4,20 gm-2. Tổng lượng N, P và K đất phù sa không được bồi có khả năng cung cấp là 1,54; 1,34 và 3,87gm-2 .

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...