Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2021) Trang: 22-27
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc điểm thổ nhưỡng của đất phù sa không bồi trồng mè. Hai mươi mẫu được thu ở mỗi tầng 0 - 20 cm và 20 - 40 cm tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng mè được xác địnhở ngưỡng rất chua. Ngoài ra, hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 1,90 meq Al3+ 100 g-1 và 5,91 mg kg-1 ở tầng đất mặt. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức thấp, nhưng lượng đạm hữu dụng ở dạng NH4+ được xác định ở ngưỡng trung bình. Hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm nghèo lân, nhưng lân dễ tiêu tầng đất 0 - 20 cm được xếp vào loại cao. Hàm lượng P-Al, P-Fe và P-Ca đạt giá trị trung bình lần lượt là 41,8, 22,6 và 22,5 mg kg-1. Dung tích hấp phụ cation được đánh giá ở ngưỡng trung bình. Ngoài ra, hàm lượng chất hữu cơ được xác định ở mức nghèo.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...