Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 35-43
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá đặc tính hình thái và hóa học của đất trồng lúa ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Mô tả đặc tính hình thái dựa vào bảng so màu Munsell. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh của ba phẫu diện đất trồng lúa để phân tích đặc tính hóa học đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba phẫu diện đất canh tác lúa tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thuộc đất phèn hoạt động xuất hiện nông. Giá trị pHKCl đất tầng mặt của cả ba phẫu diện được xác định ở mức rất chua, với pHKCl nhỏ hơn 3,8. Hàm lượng độc chất Al3+ ở các tầng đất lên đến 17,84 meq Al3+ 100 g-1. Hàm lượng đạm và lân tổng số ở tầng mặt của ba phẫu diện được đánh giá ở mức thấp đến trung bình. Hàm lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu tối đa được xác định lần lượt là 34,1 mg NH4+ kg-1, 16,4 mg P2O5 kg-1. Hàm lượng lân nhôm trong đất cao, lên đến 963 mg kg-1. Hàm lượng chất hữu cơ ở mức thấp đến trung bình. Khả năng trao đổi cation của đất ở mức thấp. Do đó, đất phèn canh tác lúa có độ phì nhiều về mặt hóa học thấp và có tiềm năng cao bị ảnh hưởng bởi phèn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...