Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 25-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Hàm lượng độc chất nhôm, sắt cao là yếu tố chính giới hạn sự sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phèn; mặc dù nhiều biện pháp đã được thực hiện để cải thiện yếu tố bất lợi trên, trong điều kiện canh tác lúa bền vững vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía như Rhodopseudomonas palustris là một trong những nhóm vi khuẩn tiềm năng giảm độc chất nhôm, sắt trên đất phèn trồng lúa. Mục tiêu nghiên cứu là xác định được chế phẩm vi sinh giúp cải thiện độ phì nhiêu đất và chất lượng đất phèn. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất phèn Hòn Đất – Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới. Cụ thể, nhân tố thứ nhất là bón chế phẩm vi sinh (chứa bốn dòng vi khuẩn, chứa một dòng vi khuẩn và không bón chế phẩm vi sinh), và nhân tố thứ hai gồm bốn mức bón đạm (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1). Kết quả cho thấy bón chế phẩm vi sinh chỉ chứa một dòng vi khuẩn R. palustris VNW64 hoặc bốn dòng vi khuẩn R. palustris VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 đã tăng tăng hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+) và giảm hàm lượng nhôm trao đổi (Al3+), sắt (Fe2+) trong đất phèn tương ứng với 6,42 - 8,35%, 2,40 - 23,20% và 3,07 - 20,12%.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...