Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
62 (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) nhằm chẩn đoán dinh dưỡng khoáng trung và vi lượng của cây quýt đường. Chọn 10 cây quýt đường không bị bệnh của mỗi vườn, mỗi cây thu 10 lá của cành cây cấp 3 không mang trái từ 50 vườn trồng quýt đường. Xây dựng bộ DRIS chuẩn dựa vào hàm lượng Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn và Mn trong lá quýt đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng dưỡng chất Ca, Fe, Zn trong lá khác nhau giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp trong khi hàm lượng Na, Mg, Cu và Mn đạt tương đương nhau giữa hai nhóm quýt đường. Phương sai về tỉ lệ Na, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn khác nhau giữa nhóm quýt đường có năng suất thấp và năng suất cao, ngoại trừ đối với dưỡng chất Ca. Có 12 trên 21 cặp tỉ lệ dưỡng chất trung, vi lượng được chọn như tiêu chuẩn DRIS thể hiện sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...