Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/10/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Evaluating indigenous soil NPK supplying capabilities for sugarcane on alluvial soils in the Mekong Delta

Từ khóa:

Dinh dưỡng khoáng NPK, hấp thu NPK, cây mía đường, kỹ thuật lô khuyết, đất phù sa

Keywords:

Mineral nutrition of NPK, NPK uptake, sugarcane, omission technique, and alluvial soils

ABSTRACT

Objectives of this study were to determine (i) the indigenous soil NPK supplying capabilities and (ii) NPK nutrient uptake of sugarcane cultivated on alluvial soils in Mekong Delta. The field experiment including four treatments (NPK, NP, NK and PK) was a randomized complete block design on alluvial soils in Cu Lao Dung and Long My, with four replications. Results showed that the indigenous soil NPK supplying capabilities was 84-109 kg N ha-1, 68-82 kg P2O5 ha-1 and 401-577 kg K2O ha-1 on alluvial soils. This supply was not sufficiency for sugarcane growth. The NPK fertilizer uptake to achieve a yield of 154-172 tons ha-1 was 285-296 kg N ha-1, 131-148 kg P2O5 ha-1 and 564-869 kg K2O ha-1 in the NPK treatment. Therefore, the fertilizer equation of 268N-91P2O5-122K2O and 268N-89P2O5-120K2O were recommended for applying to sugarcane in Cu Lao Dung and Long My in order to achieve a specific yield target of 180 and 160 tons per ha.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định khả năng cung cấp dưỡng chất bản địa của đất và hấp thu dinh dưỡng NPK của cây mía ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) trên đất phù sa ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng cung cấp dưỡng chất NPK bản địa của đất phù sa trồng mía là 84-109 kg N ha-1; 68- 82 kg P2O5 ha-1 và 401- 577 kg K2O ha-1. Khả năng cung cấp N, P và K từ đất phù sa không đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng cho cây mía đường thông qua đáp ứng năng suất mía. Tổng hấp thu NPK của cây mía trồng trên đất phù sa đạt năng suất 154 – 172 tấn ha-1 là 285 - 296 kg N ha-1; 131 - 148 kg P2O5 ha-1 và 564 - 869 kg K2O ha-1 ở nghiệm thức NPK. Dựa trên kỹ thuật lô khuyết và năng suất mục tiêu cho vùng trồng mía ở Cù Lao Dung và Long Mỹ theo thứ tự là 180 và 160 tấn ha-1 thì công thức phân bón cho hai vùng này là 268N - 91P2O5 -122 K2O và 269N – 89P2O5-120K2O.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...