Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2021) Trang: 1135-1142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết: -

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của 03 chế phẩm vi sinh chứa dòng vi khuẩn hòa tan lân đến sinh trưởng và năng suất ngô lai trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 13 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một chậu. Nghiệm thức gồm (i) 100% P, (ii) 75% P, (iii) 50% P, (iv) 25% P, (v) 75% P + CPVS-BL-1, (vi) 50% P + CPVS-BL-1, (vii) 25% P + CPVS-BL-1, (viii) 75% P + CPVS-BL-2, (ix) 50% P + CPVS-BL-2, (x) 25% P + CPVS-BL-2, (xi) 75% P + CPVS-BL-3, (xii) 50% P + CPVS-BL-3 và (xiii) 25% P + CPVS-BL-3. Kết quả cho thấy bón 75% P kết hợp với chế phẩm vi sinh CPVS-BL-1 chứa dòng vi khuẩn Enterobacter cloacae AG-VR-B-15, AG-VR-B-56 và AG-VR-B-43 hoặc chế phẩm vi sinh CPVS-BL-2 chứa dòng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis AG-VR-B-21, AG-VR-B-08 và AG-VR-B-10 hay chế phẩm vi sinh CPVS-BL-3 chứa dòng vi khuẩn AG-VR-B-15, AG-VR-B-56 và AG-VR-B-43,
B. vietnamiensis AG-VR-B-21, AG-VR-B-08 và AG-VR-B-10
vẫn đảm bảo chiều cao cây, tổng số lá và đường kính cây ngô. Bón chế phẩm vi sinh CPVS-BL-1, hoặc CPVS-BL-3 kết hợp giảm 25-75% phân lân vẫn đạt năng suất cao hơn nghiệm thức bón 100% lân theo khuyến cáo so với không bổ sung chế phẩm vi sinh.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...