Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 76-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) đối với dinh dưỡng khoáng N, P và K cho cây cam sành. Mẫu lá không nhiễm bệnh được thu từ 42 vườn trồng cam sành tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, mỗi vườn chọn 10 cây không mang trái và trên mỗi cây thu 10 lá ở cành cấp 2. Bộ chuẩn DRIS được xây dựng từ hàm lượng N, P và K trong lá. Kết quả nghiên cứu ghi nhận năng suất cam sành trung bình của nhóm năng suất cao đạt cao hơn so với nhóm năng suất thấp, với giá trị lần lượt 36,8 và 28,2 kg cây-1.Hàm lượng N, P và K của nhóm năng suất cao đạt cao hơn nhóm năng suất thấp. Đồng thời, phương sai, tỷ lệ trung bình và hệ số biến thiên của nhóm năng suất cao có hai cặp tỷ lệ được chọn làm tiêu chuẩn DRIS là N/P (141,4, 30,3 và 39,3%) và N/K (734,6, 3,71 và 28,6%). 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...