Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2021) Trang: 22-28
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiệu quả các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) tiết exopolymeric đến sinh trưởng và năng suất lúa. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, bốn lặp lại. Trong đó, nhân tố mức độ mặn gồm 0‰, 2‰, 3‰ và 4‰ và nhân tố PNSB gồm không vi khuẩn, E1, E2, E3, và hỗn hợp E1, E2 và E3, mật số 1,812 x 105 CFU/gđất khô. Kết quả cho thấy bổ sung dòng đơn E1, E2, E3 hoặc hỗn hợp ba dòng E1, E2 và E3 tăng chiều cao cây, số bông trên chậu, tỷ lệ hạt chắc và năng suất hạt ở độ mặn 2-4‰. Khối lượng lúa của nghiệm thức bổ sung hỗn hợp ba dòng E1, E2 và E3 có tưới nước mặn 4‰ đạt tương đương trong điều kiện không tưới mặn và không vi khuẩn, với 12,4 và 12,0 g/chậu. Sử dụng dòng đơn hay hỗn hợp ba dòng tăng hàm lượng NH4+ (28,5-31,2 mg NH4+/kg), lân dễ tiêu (10,0-13,3 mg P/kg) và giảm Na+ (0,61-1,87 meq Na+/100 g) so với không vi khuẩn.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...