Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
221 (2022) Trang: 105393
Tạp chí: Soil & Tillage Research

Purple nonsulfur bacteria (PNSB) can potentially improve rice growth, grain yield and soil fertility in acid sulfate
soils (ASS) by acting as biofertilizers and bioremediators. Six strains of acid resistant PNSB (Rhodopseudomonas
palustris; TLS12, VNS19, VNS32, VNS62 and VNW95, and Rhodopseudomonas harwoodiae TLW42) were evaluated,
as single cultures and a mixed culture of the six strains, for their effects on rice growth and soil fertility in
ASS with high Mn concentrations sampled at three sites in the Mekong Delta, Vietnam. In pot experiments, all
single PNSB strains in the liquid biofertilizer, especially strain VNS32, significantly improved most plant growth
parameters, rice yield, and soil fertility. They increased NH4+ and available phosphorus (Pavail) but reduced Mn2+
compared with the controls in all three soils. In pot experiments, the solid PNSB biofertilizers significantly
improved rice growth and grain yield, reduced accumulated Mn and increased soil fertility. The solid formula of
six mixed strains was the most effective, followed by VNS32 singly, and lastly the carrier control with no added
PNSB. In the field trials, the solid mixed PNSB biofertilizer combined with 75% NP fertilizer significantly
enhanced rice growth, producing the same grain yields as 100% NP fertilizer at two of the sites, and a higher
yield at one of the sites. In acidic paddy fields, acid resistant PNSB can act as biofertilizers and bioremediators to
produce improvements in soil fertility and healthier rice crops.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...