Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2022 (2022) Trang:
Tạp chí: Communications in Soil Science and Plant Analysis

This study was conducted to (i) establish the diagnosis and recommendation
integrated system (DRIS) for the macronutrient and micronutrient status of
pineapple at the preflowering stage and (ii) verify the reliability of the
established norms for macronutrients. We collected 86 pineapple leaves at
sites +1 and +3 from 86 fields of pineapples grown in acid sulfate soil (ASS)
and analyzed their nutrient content. Findings revealed the establishment of
12 and 20 nutrient ratios for DRIS norms at pineapple leaf sites +1 and +3.
Based on omission fertilization of N, P, K, Ca, and Mg at the first crop, the DRIS
index of N, P, K, and Mg was inadequate in treatments lacking the corresponding
nutrients, whereas the DRIS index in the treatment fully fertilized
with N, P, K, Ca, and Mg was negative and lower at the +3 leaf position. In
the second crop, the DRIS norms were highly reliable via the negative DRIS
index when fertilizing without N, P, K, Ca, and Mg. By contrast, when fertilizing
with N, P, K, Ca, and Mg, the DRIS index was positive or less negative. The
DRIS norms established that position +3 is robust and suitable for evaluating
the pineapple macronutrient status.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...