Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2021) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu xác định hiệu quả của phân hữu cơ và vôi đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quýt đường. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm tám nghiệm thức, với ba lần lặp lại tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trong đó, nghiệm thức (i) bón phân theo nông dân, (ii) bón vôi, (iii) bón phân hữu cơ, (iv) phân hữu cơ khoáng, (v) phân hữu cơ vi sinh chứa hỗn hợp các dòng vi khuẩn nội sinh cố định đạm và hòa tan lân bản địa Burkholderia spp., (vi) nghiệm thức iii và vôi, (vii) nghiệm thức iv và vôi, (viii) nghiệm thức v và vôi. Công thức phân vô cơ của nghiệm thức i là 97 N - 184 P­2O5 - 71 K2O và nghiệm thức từ ii đến viii là 80 N - 100 P­2O5 - 60 K2O. Kết quả cho thấy bón phân hữu cơ, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh chứa hỗn hợp các dòng vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân bản địa Burkholderia spp. hoặc vôi kết hợp phân hữu cơ, vôi kết hợp phân hữu cơ khoáng, vôi kết hợp hữu cơ vi sinh chứa hỗn hợp các dòng vi khuẩn Burkholderia spp. đã tăng chiều cao cây, đường kính gốc, đường kính thân, đường kính tán, độ Brix, số trái và năng suất quýt đường, với năng suất tăng 46,0 - 105,5%. Số trái và năng suất của nghiệm thức bón phân hữu cơ là 51 trái/cây và 5,69 kg/cây và nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh là 56 trái/cây và 5,59 kg/cây.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...