Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:31/10/2014

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Effects of NPK fertilizers combined with sugarcane filter cake on NPK uptake of ratoon sugarcane in Hau Giang alluvial soil

Từ khóa:

Bã bùn mía, dinh dưỡng khoáng NPK, hấp thu NPK, bón khuyết NPK, mía vụ gốc, đất phù sa

Keywords:

Sugarcane filter cake, NPK nutrition, NPK uptake, NPK omission, ratoon sugarcane, alluvial soil

ABSTRACT

Objectives of this study were (i) to determine the effects of NPK fertilizers in combination with sugarcane filter cake on NPK uptake of ratoon sugarcane; (ii) to evaluate NPK nutrients balance of ratoon sugarcane; (iii) to compare NPK nutrients balance between ratoon sugarcane and plant sugarcane in Hau Giang - alluvial soil. A 22 factorial experiment in a completely randomized block design with four inorganic fertilizer treatments (NPK, NP, NK and PK) and two sugarcane filter cake treatments (10 and 0 tons ha-1) by four replications was conducted in Long My district, Hau Giang province during 2012. Results showed that the sugarcane filter cake application increased NPK uptake in ratoon sugarcane: in the treatment of sugarcane filter cake, the NPK uptake in ratoon sugarcane (236 kg N ha-1, 51 kg P2O5 ha-1 and 373 kg K2O ha-1), were higher than that of without combined sugarcane filter cake (162 kg N ha-1, 37 kg P2O5 ha-1 and 264 kg K2O ha-1). Balance was made inthe treatment of NPKfertilizers combined sugarcane filter cake, the balance values were 13 kg N ha-1, 177 kg P2O5 ha-1, -264 kg K2O ha-1of ratoon sugarcane which were higher than that of NPK balance of plant sugarcane, with balance values of -27kg N ha-1; -64 kg P2O5 ha-1; -423 kg K2O ha-1.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) Xác định ảnh hưởng của bón khuyết NPK và bã bùn mía lên hấp thu dinh dưỡng NPK trong cây mía vụ gốc; (ii) Xác định cân bằng lượng dinh dưỡng NPK ở nghiệm thức bón bổ sung bã bùn mía dựa trên bón khuyết NPK ở vụ mía gốc; (iii) So sánh cân bằng NPK giữa vụ mía ngọn và mía gốc trồng trên đất phù sa tại Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 79,2 m2. Trong đó, nhân tố A là bón khuyết dưỡng chất NPK gồm các nghiệm thức bón phân (NPK, NP, NK và PK), nhân tố B là bón bã bùn mía gồm (10 và 0 tấn ha-1). Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức bón bã bùn mía giúp tăng hấp thu NPK so với nghiệm thức không bón bã bùn mía qua hai vụ, với lượng hấp thu NPK trung bình ở những nghiệm thức không bón bã bùn mía theo thứ tự là 162 kg N ha-1, 37 kg P2O5 ha-1 và 264 kg K2O ha-1 so với hấp thu NPK ở những nghiệm thức có bón bã bùn mía là 236 kg N ha-1, 51 kg P2O5 ha-1 và 373 kg K2O ha-1. Cân bằng NPK của nghiệm thức bón NPK kết hợp với bã bùn mía được xác định ở vụ mía gốc là 13 kg N ha-1, 177 kg P2O5 ha-1, -264 kg K2O ha-1, cân bằng đối với vụ mía ngọn có giá trị thấp hơn là -27 kg N ha-1; -64 kg P2O5 ha-1; -423 kg K2O ha-1.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...