Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 9-18
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định đặc tính hình thái và hóa học đất trồng cam sành từ nền đất lúa tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Mô tả đặc tính hình thái đất dựa trên bảng so màu Munsell. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh đối với bốn phẫu diện đất trồng cam sành để phân tích đặc tính hóa học đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn phẫu diện đất canh tác cam sành ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thuộc đất phù sa. pHH2O đất tầng mặt có giá trị khoảng 4,04 -5,67. Hàm lượng đạm và lân tổng số ở tầng mặt của bốn phẫu diện được ghi nhận ở mức thấp. Hàm lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu đạt 4,89-79,6 mg NH4+ kg-1 và 20,6 -149,1 mg Pkg-1, theo cùng thứ tự. Hàm lượng P-Al, P-Fe và P-Ca được ghi nhận lần lượt là 59,2-568,5, 104,9-504,5 và 39,7-90,1 mg kg-1. Hàm lượng chất hữu cơ ở mức thấp đến trung bình chỉ 1,36 - 2,39%. Khả năng trao đổi cation của đất ở mức rất thấp. Nhìn chung, đất ở vùng này phù hợp cho canh tác cam sành, nhưng độ phì nhiêu đất ở mức thấp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...