Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Diagnosing nitrogen status by using leaf colour chart for nitrogen fertilizer application of sugarcane based on sugarcane growth on alluvial soils in the Mekong Delta

Từ khóa:

Bảng so màu lá, năng suất mía, sinh trưởng mía, độ Brix, nhu cầu đạm của cây mía

Keywords:

Leaf chart colour, sugarcane yield, sugarcane growth, Brix, N requirement of sugarcane

ABSTRACT

Objectives of this study were to determine the proper nitrogen fertilizer application rate and time for gaining the optimal sugarcane growth, yield and Brix. A 22 factorial experiment in a completely randomized block design including three nitrogen rates and using leaf chart color (LCC). The field experiments have been conducted in Cu Lao Dung and Long My in the year of 2012. Results showed that application of 300 kg N per hectare with using LCC gave optimum sugarcane growth and yield in Cu Lao Dung and Long My.  Especially, stalk height, internode and internode length of sugarcane were significantly higher in this treatment, but sugarcane Brix were not improved at both sites.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định lượng đạm và thời gian bón đạm hợp lý cho tối ưu hóa sinh trưởng, năng suất và chất lượng mía. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba mức phân đạm và bốn phương pháp bón phân đạm được thực hiện ở huyện Cù Lao Dung và Long Mỹ. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón 300 kg đạm trên hecta theo so màu lá đã cho tối ưu sinh trưởng và năng suất ở Cù Lao Dung và Long Mỹ. Cụ thể, bằng phương pháp bón này đã gia tăng chiều cao, số lóng và chiều dài lóng mía nhưng không làm cải thiện độ Brix của mía ở cả hai địa điểm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...