Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2021) Trang: 60-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của các dòng vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến cải thiện độ phì nhiêu đất và hấp thu dưỡng chất đạm của cây mè. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với bốn lần lặp lại, mỗi lặp lại là 1 m2 . Trong đó, nhân tố đạm gồm bốn mức độ 0, 50, 75, 100% lượng phân đạm theo khuyến cáo; nhân tố vi khuẩn gồm bốn mức: đối chứng - không bổ sung vi khuẩn; bổ sung dòng đơn vi khuẩn AGVRB-07; bổ sung dòng vi khuẩn AGVRB-28; bổ sung hỗn hợp hai dòng vi khuẩn AGVRB-07 và AGVRB-28. Kết quả cho thấy, bổ sung dòng đơn hoặc hỗn hợp hai dòng vi khuẩn đã tăng hàm lượng đạm hữu dụng NH4 + và lân dễ tiêu trong đất phù sa không được bồi so với không bón, với lượng tăng 11,2 - 16,5 mg NH4 + kg -1 và 22 - 62 mg P kg-1, tương ứng. Tăng lượng bón phân đạm đã làm tăng hàm lượng đạm trong hạt, thân, lá, vỏ trái, sinh khối khô hạt, tổng hấp thu đạm. Ngoài ra, bổ sung vi khuẩn vùng rễ cố định đạm dưới dạng hỗn hợp hai dòng vi khuẩn và dòng đơn đã tăng hấp thu đạm 54 - 86% so với không bổ sung vi khuẩn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...