Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
06/2022 (2022) Trang: 155-166
Tạp chí: Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định lượng phân N, P phù hợp kết hợp với phân hữu cơ vi sinh (PHCVS) chứa nấm Trichoderma spp. phân hủy cellulose và phun nấm Trichoderma sp. đối kháng nấm Fusarium spp. để cải thiện sinh trưởng và năng suất khóm trồng trên đất phèn tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 6 nghiệm thức, với 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức gồm (i) đối chứng, bón phân theo nông dân với liều lượng 100 % N, P như khuyến cáo, không bón phân hữu cơ vi sinh chứa nấm Trichoderma và không phun nấm Trichoderma, (ii) Bón 100 % N, P và bổ sung nấm Trichoderma Đại học Cần Thơ (Trichoderma ĐHCT) dưới dạng PHCVS và phun qua lá theo khuyến cáo, (iii) Bón 100 % N, P và bổ sung PHCVS có trên thị trường, (iv) Bón 50 % N, P kết hợp phân hữu cơ vi sinh chứa hỗn hợp nấm Trichoderma spp. TC1, TC2, TC3 phân hủy cellulose và phun nấm Trichoderma sp. TF3 đối kháng nấm Fusarium spp. (NPB), (v) Bón 75 % N, P kết hợp PHCVS và phun NPB và (vi) Bón 100 % N, P kết hợp PHCVS và phun NPB. Kết quả cho thấy nghiệm thức bổ sung 3 tấn/ha PHCVS và phun NPB kết hợp bón 50 % N, P đạt số lá, đường kính trái và năng suất khóm tương đương nghiệm thức đối chứng dương và cao hơn nghiệm thức đối chứng âm. Năng suất khóm cao nhất là 28,8 tấn/ha ở nghiệm thức bổ sung 3 tấn/ha PHCVS và phun NPB ở mức bón 100 % N, P theo khuyến cáo, cao hơn 7,68 tấn/ha so với nghiệm thức bón phân theo nông dân.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...