Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2021) Trang: 28-33
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc tính hóa học đất phèn canh tác khóm (dứa). Tổng số 15 mẫu đất ở tầng đất mặt 0 – 20 cm được thu từ 15 hộ vừa mới trồng khóm tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm được đánh giá ở ngưỡng rất chua. Hàm lượng dưỡng chất đạm tổng số được xác định ở ngưỡng trung bình và đạm hữu dụng gồm NH4+ và NO3- có hàm lượng dao động lần lượt là 12,7 – 284,9 mg NH4+ kg-1 và 5,5 – 81,8 mg NO3- kg-1, trong khi đó hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu được phân loại ở mức cao. Hàm lượng lân khó tan gồm Al-P, Fe-P và Ca-P được ghi nhận lần lượt lên đến 46,4, 214,4 và 26,7 mg kg-1. Ngoài ra, hàm lượng cao nhất của độc chất Al3+ và Fe2+ được xác định lên đến 19,9 meq Al3+ 100 g-1 và 499,3 mg Fe2+ kg-1. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở mức trung bình (14,0 meq 100 g-1). Hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng cao (15,9% C).

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...