Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2022) Trang: 1567-1586
Tạp chí: International Journal of Agricultural Technology
Liên kết:

The result showed the fertilization 90.0 kg N ha-1 had total nitrogen uptake, plant height, leaves number, concentrations of chlorophyll a, b and a+b, and sesame grain yield higher than that fertilization at 0.0 kg N ha-1, with the corresponding values of, 110.0 mg pot-1, 75.5 cm, 17.6 leaves plant-1, 10.9 μg mL-1, 2.95 μg mL-1, 13.9 μg mL-1 and 6.34 g pot-1, compared to 23.4 mg pot-1, 26.6 cm, 12.3 leaves plant-1, 8.11 μg mL-1, 1.94 μg mL-1, 10.1 μg mL-1 and 2.17 g pot-1, respectively. Supplementation of only Enterobacter asburiae ASD-07, only E. asburiae ASD-28 or both E. asburiae ASD-07 and E. asburiae ASD-28 raised the available nitrogen content in soil, the total nitrogen uptake, plant height, capsules number per plant and sesame grain yield, with the values of 4.20-6.40 mg NH4+ kg-1, 32.4-45.0 mg N pot-1, 1.7-4.2 cm, 3.75-5.15 capsules plant-1 and 1.51-1.62 g pot-1, respectively. The addition of NFRB strains either individual or dual ASD-07 and ASD-28 combined with 45.0 or 67.5 kg N ha-1 of nitrogen fertilizer resulted in a higher sesame yield, in comparison to fertilization 90.0 kg N ha-1 as a recommended fertilizer formula with no bacteria.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...