Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2022) Trang: 30–38
Tạp chí: Open Agriculture

The objective of this study was to determine the
optimal concentration of boron (B) to obtain the highest
growth, yield, and oil content of black sesame. A field
experiment was conducted in a completely randomized
block design with five treatments and five replications.
Treatments included foliar application of B at five rates:
control, 50, 100, 150, and 200mg L−1 at 25 and 35 days after
sowing. Results showed that spraying B on leaves increased
sesame growth in terms of plant height, number of leaves,
and chlorophyll content. Moreover, spraying B increased
yield components including the number of pods; the
highest pods per plant was 46.2 in the B application treatment
with 150mg L−1 compared to the control with 27.2
pods per plant. The grain yield of the B spray treatment
produced 1.10–1.32 t ha−1, with the highest yield at the
dose of 150mg L−1 and the lowest yield at no B spray treatment.
Spraying B on leaves at optimal concentration also
increased the oil content in seeds up to 5.3% compared to
the control treatment. The findings of the study suggest
that foliar B application with 150mg L−1 increases the
growth, fruit set, seed yield, and oil content in sesame.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...