Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 3-10
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc tính hình thái và hóa học của đất phèn canh tác khóm tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước. Đặc tính hình thái đất được mô tả trực tiếp trong điều kiện đồng ruộng và mẫu đất được thu theo tầng phát sinh để phân tích đặc tính hóa học. Kết quả mô tả hình thái cho thấy ba phẫu diện đất canh tác khóm tại xã Thạnh Tân thuộc đất phèn tiềm tàng sâu, với vật liệu sinh phèn xuất hiện ở độ sâu > 60 cm. Tên phân loại của phẫu diện đất TT-K-01 và TT-K-03 được xác định là Mollic Gleysols (Endo Proto-thionic Gleysols-Đất phèn tiềm tàng sâu), phẫu diện TT-K-02 là Mollic Gleysols (Bathi Proto-thionic Gleysols-Đất phèn tiềm tàng rất sâu). Đối với đặc tính hóa học đất, pHH2O và pHKCl (tỉ lệ đất: dịch trích 1:5) của các tầng đất có giá trị lần lượt nhỏ hơn 3,70 và 3,30. Hàm lượng độc chất nhôm tăng lên đến 40,3 meq Al3+ 100 g-1 và sắt 657 mg kg-1. Đồng thời, hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức thấp và lân tổng số ở mức nghèo. Hàm lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu ở các tầng đất được ghi nhận 10,7 – 85,2 mg NH4+ kg-1 và 4,06 – 73,3 mg P kg-1. Tuy nhiên, thành phần lân nhôm, lân sắt và lân canxi cao ở tầng đất mặt với 52,0 – 126, 69,4-230 và 8,06 – 30,5 mg P kg-1. Ngoài ra, hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng thấp đến trung bình trong khi khả năng trao đổi cation được ghi nhận ở mức thấp. Nhìn chung, đất canh tác khóm tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có độ phì nhiêu thấp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...