Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 19/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Properties of acid sulfate soil profile of pineapple monoculture and pineapple intercropped with King orange, coconut-palm in Long My district, Hau Giang province

Từ khóa:

Đất phèn, hóa học đất, hình thái đất, khóm

Keywords:

Acid sulfate soil, pineapple, soil chemistry, soil morphology

ABSTRACT

The research was to determine the morphological and physicochemical properties of acid sulfate soil profile from pineapple monoculture and pineapple intercropped with King orange, coconut-palm. Based on soil morphological characteristics, soil profiles from pineapple monoculture were classified as potential acid sulfate soil with the very deep presence of sulfidic material while soil profiles from pineapple intercropped with King orange and coconut-palm were categorized as potential acid sulfate soil with the deep presence of sulfidic material. For soil chemical properties, surface soil pHKCl was lower than 3.5. Aluminum (meq Al3+.100 g-1) and ferrous toxicity (mg Fe2+. kg-1) were approximately 6.0. Besides, total nitrogen content was evaluated at medium – high level, and total phosphorus concentration was categorized at a low threshold, with 0.39 – 0.60% and 0.03 – 0.06%, respectively, in all models. Concentration of available ammonium and soluble phosphorus were 88.1 – 313.5 mg NH4+.kg-1 and 16.5 – 38.9 mg P.kg-1. However, soil phosphorus fractions of aluminum phosphorus and ferrous phosphorus possess high concentration, with 83.5 – 110.7 and 16.5 – 38.9 mg P.kg-1. Of those, P-Al and P-Fe concentration of pineapple monoculture were lower than in intercropped models. Organic matter was assessed at medium level in all models. The cation exchangable capacity was evaluated at low to medium condition. Soil texture was determined as silty clay. In general, acid sulfate soils from pineapple monoculture and pineapple intercropped with King orange, coconut-palm were evaluated poor fertility.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc tính hình thái, hóa học đất của các mô hình canh tác khóm. Dựa vào đặc tính hình thái, hai phẫu diện đất canh tác chuyên khóm tại Vĩnh Viễn thuộc đất phèn tiềm tàng rất sâu trong khi hai phẫu diện đất canh tác khóm xen canh cam và khóm xen canh dừa tại xã Vĩnh Viễn A thuộc đất phèn tiềm tàng sâu. Đối với đặc tính hóa học đất, pHKCl  có giá trị nhỏ hơn 3,55. Hàm lượng nhôm nhỏ hơn 6,0 meq Al3+.100 g-1 và sắt nhỏ hơn 6,0 mg.kg-1. Ngoài ra, hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức trung bình đến cao và lân tổng số ở mức nghèo, với hàm lượng 0,39 - 0,60% và 0,03 - 0,06%, theo thứ tự. Lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu được xác định theo thứ tự 88,1. - 313,5 mg NH4+.kg-1 và 37,2 - 39,7 mg P.kg-1. Tuy nhiên, thành phần lân nhôm và lân sắt cao (83,5 - 110,7 và 16,5 - 38,9 mg P.kg-1). Trong đó, hàm lượng lân nhôm và lân sắt ở hai phẫu diện đất chuyên khóm thấp hơn. Hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng trung bình. Khả năng trao đổi cation ở mức thấp đến trung bình. Sa cấu đất là đất sét pha thịt. Nhìn chung, đất phèn của các mô hình canh tác khóm có độ phì nhiêu thấp.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Khương, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc,  Phan Chí Nguyện, Lê Phước Toàn, Trần Chí Nhân và Lý Ngọc Thanh Xuân, 2019. Đặc tính của phẫu diện đất phèn chuyên canh khóm và xen canh với cam sành, dừa tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 1-11.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...