Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 47-55
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của bón các dưỡng chất N, P, K, Ca và Mg đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng khóm vụ gốc trồng trong điều kiện cải tiến mật độ trên đất phèn tại Vị Thanh-Hậu Giang . Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thứcgồm (i) Đối chứng: Không bón phân, (ii) NPKCaMg: Bón phân đạm, lân, kali, canxi và magie, (iii) PKCaMg: Bón phân lân, kali, canxi và magie, (iv) NKCaMg: Bón phân đạm, kali, canxi và magie, (v) NPCaMg: Bón phân đạm, lân, canxi và magie, (vi) NPKMg: Bón phân đạm, lân, kali và magie, (vii) NPKCa: Bón phân đạm, lân, kali và canxi, và (viii) FFP: Thực tế bón phân của nông dân. Kết quả cho thấy không bón đạm giảm chiều cao cây, nhưng không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm số lá trên cây. Ngoài ra, không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm chiều dài trái, đường kính trái và năng suất khóm. Bên cạnh đó, nghiệm thức khuyết đạm dẫn đến giảm hàm lượng nước trong trái trong khi bón khuyết kali giảm độ Brix. Năng suất và độ Brix của nghiệm thức bón đầy đủ NPKCaMg đạt 22,2 tấn/ha và 13,9% cao hơn nghiệm thức bón phân theo nông dân, với 15,6 tấn/ha và 12,7%, theo thứ tự.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...