Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2017) Trang: 26-35
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

The objectives of this study were (i) to evaluate the efficiency of NPKCaMg fertilizers application on maize growth and yield; (ii) to establish the fertilizer formula for maize on deposited and undeposited alluvial soil. The on farm research has been conducted on 10 farmers′ field on each soil series. The total treatments included (i) fully fertilized plot (NPKCaMg); (ii) nitrogen omission plot; (iii) phosphorus omission plot; (iv) potassium omission plot; (v) calcium omission plot; (vi) magnesium omission plot and (vii) farmers’ fertilizer practice (FFP). Results showed that the all of N, P, K, Ca, Mg application improved plant height and number of leaves in two soil types. However, single N, P, Ca application showed grain yield response on undeposited alluvial soil and N only application responded grain yield on deposited alluvial soil. Yield responses to nutrient application followed the order N>P>K>Ca, Mg for undeposited alluvial soil as well as N>K>Ca>Mg>P for deposited alluvial soil in An Phu. The fertilizer formula for maize was 197 N - 61 P2O5 - 52 K2O - 1204 CaO - 603 MgO and 185 N - 52 P2O5 – 51 K2O - 1153 CaO - 401 MgO on deposited and undeposited alluvial soil, respectively. The fully NPKCaMg application plot increased grain yield incomparison with farmers’ fertilizer practice in two sites. Besides, plant height, plant diameter, number of leaves and maize yield on deposited alluvial soil was higher on undeposited alluvial soil.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...