Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2019) Trang: 66-72
Tạp chí: Khoa hoc đất
Liên kết:

Độc chất nhôm, sắt hiện diện với nồng độ cao trong đất phèn làm hạn chế sự hấp thu dinh dưỡng và tăng khả năng tích lũy độc chất ở hạt cây trồng trong khi vi khuẩn Rhodopseudomonas palustris sở hữu khả năng cố định đạm và giảm độc chất nhôm, sắt. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá vai trò của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa các dòng vi khuẩn R. palustris đến sự tích lũy dưỡng chất N và độc chất Al, Fe trong hạt lúa. Thí nghiệm thừa số hai nhân được bố trí theo tố khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất phèn Hòn Đất – Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới. Trong đó, nhân tố thứ nhất là bón chế phẩm hữu cơ vi sinh (chứa bốn dòng vi khuẩn, chứa một dòng vi khuẩn và không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh), và nhân tố thứ hai gồm bốn mức phân đạm (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1). Kết quả cho thấy vi khuẩn R. palustris được chủng trong chế phẩm hữu cơ vi sinh đã tăng hấp thu dưỡng chất đạm và giảm độc chất nhôm, sắt so với không bón cả chế phẩm hữu cơ vi sinh. Bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa một dòng vi khuẩn VNW64 hoặc bốn dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 đã tăng tổng hấp thu đạm trong thân, lá và hạt 25,2 - 62,0% và giảm nồng độ nhôm 12,7 - 34,0%, sắt 8,7 - 32,4% trong hạt lúa.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...