Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2018) Trang:
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá sự kết hợp giữa bón lân và vôi có phối trộng dicacboxylic axit polymer (DCAP) đến sinh trưởng, năng suất và khả năng hấp thu dưỡng chất của cây lúa vụ đông xuân trên đất phèn ở ĐBSCL. Kết quả thí nghiệm đồng ruộng cho thấy nghiệm thức không bón lân không làm giảm chiều cao cây, hấp thu lân và năng suất hạt trên bốn vùng đất phèn đã thực hiện thí nghiệm. Năng suất lúa được ghi nhận gia tăng trên đất phèn Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười khi bón 4 tấn vôi/ha kết hợp với lân có trộn DCAP.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...