Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng chống chịu được môi trường có độc chất Al3+ cao; (ii) Đánh giá tiềm năng cung cấp dưỡng chất N, P cho cây trồng của các dòng vi khuẩn đã chọn. Mẫu đất phèn và nước được thu tại bốn vùng đất phèn trồng lúa ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Trũng sông Hậu và Bán đảo Cà Mau. Kết quả thí nghiệm cho thấy sáu dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía tiềm năng chịu được môi trường độc chất Al3+ được tuyển chọn từ 107 dòng vi khuẩn được phân lập. Các dòng vi khuẩn 5W32, 7W76, 7S12 và 5S30 có tiềm năng nhất trong chịu được môi trường độc chất Al3+, cung cấp IAA, hòa tan lân nhôm, theo thứ tự. Dòng vi khuẩn 7S18 ngoài sở hữu các đặc tính nêu trên còn có khả năng hòa tan lân sắt. Riêng dòng vi khuẩn 5S28 đạt hiệu quả thấp nhất trong các đặc tính được khảo sát, ngoại trừ tổng hợp IAA trong điều kiện háo khí tối. Ngưỡng độc chất Al3+ mà các dòng vi khuẩn có thể chống chịu là ngưỡng cao nhất được xác định trong các mẫu đất của vùng nghiên cứu 50 mg kg-1. Vi khuẩn 7S18 cung cấp NH4+, IAA, P từ AlPO4 và FePO4 (mg L-1) theo thứ tự của là 32,69 - 49,87, 7,96 - 8,95, 7,77 - 8,37 và 5,22 - 19,11 trong cả hai điều kiện ủ.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...